Rezumat public plan de management şi monitorizare OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV R.A. 2015-2019

Anunturi

DATE GENERALE

  La data de 01.01.2019 suprafeța administrată de  Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov RA şi aflată în patrimoniul Primăriei Orașului Râşnov este de 6424,5 ha.

Pentru fondul forestier proprietate a Orașului Râşnov există amenajament silvic valabil pe o perioadă de 10 ani, respectiv 2014 – 2023.

Amenajamentul silvic în vigoare este planul de management pe termen mediu pentru administrația silvică care este obligatoriu de respectat și care este baza strategiei de administrare a Ocolului silvic al Orașului Râșnov.

Prevederile amenajamentului silvic sunt cele care determină activitatea tehnică anuală a ocolului, iar posibilitatea de recoltat prevăzută de acesta stă la baza estimării veniturilor unității.

Posibilitatea anuală de masă lemnoasă aferentă suprafeței administrate este după cum urmează:

            Tabel 1

UP Principale Conservare Secundare Igienă Total
UP Râşnov 18740 1979 4262 1909 26890

Lucrările cu caracter tehnic care sunt prevăzute de amenajamentele silvice ca și sarcini de plan anuale sunt după cum urmează:

Lucrările de îngrijire a arboretelor:

 • degajări 7,2 ha/an
 • curăţiri 11 ha/an
 • rărituri 145 ha/an, cu volum de 4262 m3 /an
 • igienă 2268 ha/an, cu un volum de 1909 m3/an

 Principalele caracteristici structurale ale arboretelor din fondul forestier proprietate publica a Oraşului Râşnov se prezintă astfel:

Compoziţia generală 49Fa24Mo17Br2Go2Pam2DR3DT1DM

Clasa de producţie medie: III-a

Consistenţa medie: 0,7

Vârsta medie: 89 ani

Volum mediu: 316 mc/ha

Repartiţia pe clase de vârstă în procente:

I-6%, II-14%, III-12%, IV-12%, V-19%, VI-37%

Creşterea curentă medie, conform amenajamentului silvic este de 5,96 mc/an/ha.

Pentru raţiuni de administraţie silvică, Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A. are un număr de 2 districte silvice  fiind arondat în 8 cantoane.

Suprafaţa administrată de ocol este amplasată în principal in imediata vecinătate a Oraşului Râşnov, în masivele Postăvarul şi Bucegi, în totalitate pe teritoriul administrativ al judeţului Braşov, u.a.t Râșnov și Predeal.

Accesul se poate realiza pe următoarele drumuri auto: DN 1E, DN 73, DN 73A.

Hidrologie:

Suprafeața de fond forestier proprietate a Oraşului Râşnov şi administrată de către Ocolul silvic al Oraşului Râşnov R.A. este străbătută de mai multe pâraie dintre care mai importante sunt: V.Proviţa, P. Armăsarului, P. Năjila, V.Cetăţii, P. Pietrosu, V. Cheii, V. Poienii. Toate aceste ape au debit constant fără a avea caracter torenţial. La acestea se adaugă o serie de pâraie fără debit permanent.

 Climatul:

După clasificarea din “Geografia României”, vol. I din 1983, teritoriul administrat se află în zona climatică temperat continentală: în sectorul de provincie climatică I (cu influenţe oceanice), ţinutul climatic al munţilor joşi, subţinutul climatic al Carpaţilor Meridionali, districtul pădurilor şi pajiştilor montane şi alpine, topoclimatele complexe ale munţilor Bucegi. Topoclimatul elementar de munte cu văi largi şi mai rar înguste, creste alpine şi culmi muntoase din Masivul Bucegi, cu specific local în cazul Masivului Postăvaru.

 Vegetatia:

În zona prezentată proporția cea mai mare este reprezentată de amestecurile de fag, brad şi molid. Există de asemenea în zonele mai joase făgete pure sau amestecuri ale fagului cu gorunul și la altitudini mai ridicate molidișuri pure. Diseminat se mai găsesc paltinul de munte, frasinul, carpenul, mesteacănul, salcia căprească, plopul tremurător, larice, pin silvestru.

Bazele de amenajare la nivel de ocol sunt :

1.Regimul – Codru – cu regenerare din sămânţă

2.Tratamente:

 • – tratamentul tăierilor progresive – în diferite amestecuri,în molidişuri pure în care datorită doborâtorilor de vânt izolate regenerarea naturală este declanşată sau avansată;
 • – tratamentul tăierilor rase – în molidişuri sau în arborete foarte afectate de unii factori destabilizatori -doborâturile de vânt şi zăpadă (parchete mici sub 3,0 ha);

3.Exploatabilitatea – se exprimă prin vârsta exploatabilităţii în cazul codrului regulat:

 • – exploatabilitatea tehnică pentru arboretele din grupa a II-a şi de protecţie pentru cele din grupa a I-a ;

Posibilitatea de produse principale este de 18740 m³/an

Posibilitatea de produse secundare este de 4306 m³/an

Reţeaua de instalaţii de transport existente în raza de activitate a ocolului însumează 57,3 km drumuri forestiere rezultând o densitate a reţelei instalaţiilor de transport de 8,9 ml/ha.

 Suprafaţa pădurilor cu valoare ridicată de conservare – pe categorii

 PVRC 1.1.- 757,80 ha

PVRC 1.2.- 174,82 ha

PVRC 1.3.- 318,1 ha

PVRC 3. – 541,70 ha

PVRC 4. – 1329,60 ha

PVRC 6 – 21,50 ha

Măsuri de management pentru Pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare identificate în cadrul fondului forestier proprietate a orașului Râșnov şi administrat de Ocolul silvic al Orașului Râșnov.

Ulterior identificării Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare trebuie implementate măsuri specifice de protecţie pentru arealele identificate ca având o valoare ridicată de conservare. Acolo unde pe aceeaşi suprafaţă se regăsesc mai multe tipuri de Valori Ridicate de Conservare, managementul va urmări menţinerea tuturor acestor valori cu respectarea celor mai restrictive reguli. De exemplu, dacă într-o rezervaţie (PVRC 1.1) unde gospodărirea se face conform tipului funcţional I, există şi habitate rare (PVRC 3) a căror gospodărire se face conform tipului funcţional II, primează regimul de rezervaţie. Aceasta înseamnă că nu sunt permise intervenţii. În cazurile în care valoarea VRC 3 este pusă în pericol se va solicita permisiunea de intervenţie la autorităţile abilitate.

 PVRC 1 Suprafeţe forestiere care conţin concentraţii de biodiversitate  de importanţă  globală, regională, naţională

Subcategoria 1.1 Arii protejate

În suprafeţele incluse în Zona de Protecție Integrală a Parcului Natural Bucegi managementul pădurilor se face în conformitate cu prevederile planului de management. Conform acestui document, sunt interzise orice intervenţii de exploatare a masei lemnoase (tip funcţional T I). Orice intervenţie necesară în anumite situații excepționale va fi aprobată în prealabil de către autoritatea de mediu.

În cazul Rezervației Peștera valea Cetății, în u.a. 286 B, până la finalizarea limitelor și elaborarea planului de management, nu se vor aplica lucrări silvice (cel mult accidentale sau igienă dacă este necesar pentru acces sau siguranță).

Subcategoria 1.2 Păduri care adăpostesc specii de plante rare amenintate periclitate sau endemice.

În cazul tisei, fiind localizată în zone accidentate (chiar pe stâncării) nu se va interveni decât cu lucrări speciale de conservare şi doar atunci când este necesară o astfel de intervenţie (Tip funcţional TII). Lucrările vor evita rănirea exemplarelor de tisă.

În cazul iederei albe, pe cât posibil se vor evita intervenții în zona unde apar indivizii. Dacă se impun, orice intervenți se vor face iarna pe strat de zăpadă și sol înghețat. Locațiile din zona u.a. 75 – 69A, fiind în Zona de Protecție Integrală a Parcului Natural Bucegi, restricțiile de intervenție sunt totale.

Subcategoria 1.3 Păduri cu utilizare sezonală critică.

În locurile de rotit de cocoş de munte nu se vor efectua exploatări de masă lemnoasă. În plus, în arboretele limitrofe vor fi restricţionate intervenţiile cu lucrări în perioada rotitului (martie – mai). Scosul şi apropiatul masei lemnoase nu se va face prin locul de rotit. Dacă acest lucru nu este posibil, lucrările se vor face în afara perioadei de reproducere.

În arboretele utilizate ca refugii de către capra neagră nu se vor desfăşura activități în perioadele de iarnă grea (i.e. perioada în care acest habitat devine critic pentru specie). Cu excepția u.a. 106C, toate suprafețele sunt în Zona de Protecție Integrală a Parcului Natural Bucegi, deci liniștea este asigurată.

În arboretele cu bârloage de urs în suprafețele incluse ca PVRC 1.3 din Zona de Protecție Integrală a Parcului Natural Bucegi, liniștea este asigurată restricțiile fiind totale. În celelalte situații, nu se vor desfăşura activități în perioada somnului de iarnă și imediat după ieșirea din bârlog în cazul ursoaicelor cu pui (i.e. perioada în care acest habitat devine critic pentru specie).

În cazul peșterilor, nu se vor efectua lucrări în imediata apropiere a intrării în peșteri, în sezonul de iarnă (hibernare). Accesul va fi strict reglementat mai ales iarna.

PVRC 3. Suprafeţe forestiere ce conţin  ecosisteme forestiere rare, ameninţate sau periclitate

 A.2  Complexe de rarişti de arbori şi tufărişuri în etajul subalpin

Păduri – rarişti de molid și larice de limită altitudinală

În general se gospodăresc doar prin lucrări speciale de conservare  (tip funcţional T II) aplicate doar în cazul în care sunt strict necesare pentru menţinerea ecosistemelor. Având în vedere faptul că  aceste subparcele sunt oricum incluse în Zona de Protecție Integrală a Parcului Natural Bucegi, nu fac obiectul producţiei silvice (fiind incluse în tipul funcţional T I). În ceea ce privește alte activități, se va controla riguros păşunatul cu animale domestice și se vor lua măsuri de protecţie împotriva incendierii accidentale a acestor ecosisteme.

B.2. Ecosisteme forestiere relictare (şi rare sau periclitate)

Păduri de Larix decidua ssp. carpatica de mare altitudine

Având în vedere condițiile similare cu ecosistemele de mai sus, sunt necesare aceleași măsuri.

B.3. Păduri şi tufărişuri periclitate antropic.

În cazul pădurilor de Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus şi Ulmus glabra cu Lunaria rediviva din văi înguste, umede de munte, având în vedere condiţiile de sol (superficial, cu rocă la suprafaţă) şi pantă (terenuri în general foarte înclinate) aceste subparcele vor fi gospodărite doar prin lucrări de conservare (tipul funcţional T II). În cazul în care ecosistemele reprezintă insule în cadrul unor subparcele mai mari cu teren mai aşezat, managementul se va face diferenţiat urmărind conservarea ecosistemului rar prin lucrări de conservare.

Pădurile-galerii de anin alb, având în vedere importanța lșor pentru stabilitatea albiilor și protecția cursurilor de apă, se vor gospodări doar prin lucrări speciale de conservare (tip funcţional T II) aplicate doar în cazul în care sunt strict necesare pentru menţinerea ecosistemelor.

 1. Ecosisteme forestiere cu caracter primar (codri seculari)

Păduri cu structuri primare (arborete cvasi-virgine)

În aceste arborete, conform legislației în vigoare nu sunt permise intervenții silvice (tip T I). Eventuale operaţiuni de scos-apropiat pentru masa lemnoasă exploatată din arborete vecine (şi pentru care nu există altă soluţie) se va face cu maximă precauţie, doar prin locuri special desemnate şi cu prejudicii minime (doar în multipli de sortimente; pe cât posibil fără utilaje grele; pe teren îngheţat şi/sau acoperit cu strat gros de zăpadă; arborii se protejează cu manşoane etc.).

PVRC 4. Suprafeţe forestiere care asigură servicii de bază în situaţii critice.

Având în vedere rolul important de protecţie pe care îl îndeplinesc pădurile din această categorie, toate subparcelele silvice încadrate aici (Păduri situate pe stâncării, grohotişuri şi pe terenuri cu pante mari (PVRC 4.2.a)) se vor gospodări prin lucrări speciale de conservare (tip funcţional T II) aplicate doar acolo unde se impun pentru menţinerea ecosistemului într-o stare favorabilă exercitării funcţiei speciale atribuite sau refacerea acestuia în urma unor perturbări. Exploatarea masei lemnoase se va face cu maximă precauţie, cu tehnologii și utilaje potrivite şi cu prejudicii minime.

PVRC 6. Suprafeţe forestiere cu valoare esenţială pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau a unei zone.

Pădurile situate în vecinătatea vestigiilor arheologice şi a locurilor în care se desfăşoară sărbători şi obiceiuri tradiţionale legate de identitatea culturală a comunităţii vor fi supuse conservării (tip funcţional T II). Ca atare, acestea nu vor face subiectul procesului de producţie. Se vor practica exclusiv lucrări speciale de conservare atunci când starea pădurii o reclamă. Intervenţiile se vor face cu consultarea prealabilă sau la solicitarea factorilor interesaţi

INFORMAŢII REFERITOARE LA GOSPODĂRIREA PADURILOR PE PERIOADA AMENAJAMENTULUI CURENT – REZUMAT

Volum recoltat:

Anul Posibilitatea conform amenajament  

Volum recoltat

Observaţii
2014 26890 22875
2015 26890 23619
2016 26890 25471
2017 26890 25606
2018 26890 21226

Suprafaţa tăierilor rase în anul:

– 2014: 4,7 ha

– 2015: 2 ha

– 2016: 0 ha

– 2017: 1 ha

– 2018: 0 ha

Suprafeţe regenerate artificial si natural in perioada de aplicare a amenajamentului in vigoare:

 

Anul natural

(ha)

artificial

(ha)

2014 14,30 5,68
2015 41,90 7,50
2016 20 19,16
2017 42 15,96
2018 3,4 0,6

Activităţi ilegale (ultimul an):

 • – Tăieri ilegale de arbori: 24,85 m.c
 • – Nr. infracţiuni tăieri arbori ilegal: 5 buc.
 • – Nr. contravenţii tăieri arbori ilegal: 0 buc.
 • – Braconaj: 0 infracţiuni, 0 contravenţii.
 • – Încălcări de fond forestier: nr. infracţiuni: 0 buc.
 • – Păşunat ilegal: nr. infracţiuni: 0 buc., nr. contravenţii: 0 buc.
 • – Transport de material lemnos fără forme legale: nr. contravenţii: 0 buc., vol. Lemn confiscat: 0 m.c.;

Alte produse ale pădurii valorificate în (ultimul an):

– 1,5 tone carne vanat;

– 0 tone fructe de pădure;

– 0 tone plante medicinale;

– 0 tone ciuperci comestibile;

– 0 seminţe  forestiere

– 0 puieţi forestieri

– 0 puieţi ornamentali

INFORMAŢII REFERITOARE LA LUCRĂRILE PLANIFICATE PENTRU ANUL URMĂTOR 2019 (REZUMAT)

 1) Regenerarea pădurilor:

Regenerari naturale – 31,4 ha

Regenerari artificiale – 10,0 ha

Descopleşiri în regenerări artificiale pe suprafaţa de 89,98 ha.

Revizuirea regenerărilor artificiale pe 0,6 ha.

2) Lucrările de îngrijire a arboretelor:

 • – degajări 33 ha
 • – curăţiri 11,2 ha
 • – rărituri 160,5 ha

3) Masă lemnoasă de recoltat:

 

UP/UB Posibilitatea conform amenajament Volum de recoltat  

Observaţii

UP Râşnov 26890 26800  

4) Tratamente cu substanţe chimice: 

– UB/ua/sau pepiniera : –

– perioada aplicării tratamentului: –

– metoda de aplicare :-

– substante chimice utilizate: –

REZULTATELE MONITORIZĂRII FONDULUI FORESTIER

Stare de sănătate a pădurii

Stare de sănătate a pădurii Oraşului Râşnov este permanent monitorizată. Principalii dăunători identificaţi în arboretele cu răşinoase sunt speciile de Ipide.

În prezent se monitorizează prezenţa şi evoluţia speciciilor de ips typographus, ips. amitinus, piyogenes chalcographus la molid şi pityokteines curvidens la brad. În anul 2015, o colaborare cu specialiştii catedrei de Entomologie din cadrul facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov au evidenţiat şi prezenţa speciei Ips acuminatus ceea ce poate explica uscarea arborilor din speciile de pin localizate în trupurile de pădure din imediata apropiere a Or. Râşnov.

Seceta din anii 2011-2012 au produs fenomene de uscare mult mai pronunţate decât în anii anteriori, fapt ce a favorizat evoluţia explozivă a gândacilor de scoarţă din familia ipide.

Arboretele cu brad localizate pe stâncării au suferit în urma secetei, fenomenele de uscare la brad fiind asociate şi cu prezenţa gândacilor de scoarţă. Totuşi, capturile cu feromonul atracurv nu au confirmat prezenţe acestui gândac într-un num ăr suficient de mare astfel încât să putem considera arboretele respective puternic infestate, singurul indicator pentru aceasta fiind numărul mare de galerii identificate arborii afectaţi. Anul 2015 a adus o scădere vizibilă a aborilor infestaţi şi uscaţi pe picior cât şi a numărului de gândaci capturaţi, fapt ce se reflecta în starea generală de sănătate a pădurii.

Doborâturie de vânt şi de zăpadă afectzează izolat arboretele, în situaţiile respective itervenindu-se imediat pentru extragerea arborilor afectaţi astfel încât să păstreze o stare de sănătate corespunzătoare a pădurii.

În suprafeţele parcurse cu lucrări de exploatare, eroziunea solului apare deseori însă prin urmărirea respectării tehnologiilor de exploatare se reuşeşte controlarea acstui fenomen de degradare a solului. Acolo unde este necesar se intervine cu lucrări de corectrae şi ameliorare a degradărilor.

Având în vedere faptul că procesul de identificare a pădurilor cu valoare ridicată de conservare a fost început în trimestrul al treilea al anului 2015, starea pădurilor cu valoarea de conservare este stabilită ca punct de plecare pentru monitorizările viitoare.

Prima monitorizare pe baza criteriilor de desemnare a acestor PVRC – uri s-a făcut cu ocazia controalelor de fond din primavara anului 2016 iar rezultatul acestor monitorizări precum și a celor din anul 2017 a fost făcut public. Există la această dată informații parțiale legate de monitorizare pădurilor cu valoare ridicată de conservare.

Astfel din monitorizarile efectuate până la data actuală avem date despre:

Categoria 1 (PVRC1) – Suprafeţe forestiere cu biodiversitate ridicată de importanţă globală, regională şi naţională (specii endemice, rare, periclitate)

PVRC 1.1. Suprafețe forestiere din arii protejate

În aceste suprafețe nu au existat intervenții. Starea de conservare a arboretelor este bună și stabilă. Suprafețele nu s-au diminuat

PVRC 1.2. Suprafețe forestiere care adăpostesc specii rare

În aceste suprafețe nu au existat intervenții de extragere a materialului lemnos de la data desemnării (toamna 2015). Starea de conservare a populaţiei de tisă (Taxus baccata) este bună. Suprafețele nu s-au diminuat

PVRC 1.3 Suprafete forestiere cu utilizare sezonala critică

Și în acest caz, datorită lipsei oricărei intervenții de la momentul desemnării (toamna 2015) bârloagele de urs sunt active (utilizate) şi suprafeţele sunt în continuare utilizate de către caprele ca loc de refugiu în timpul iernii. Locurile de rotit sunt în stare bună, nu s-au înregistrat perturbări. În cazul peșterilor, nu s-au efectuat lucrări în suprafețele adiacente și  suprafețele nu s-au diminuat.

Categoria 3 (PVRC3) – Suprafeţe forestiere cu ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate

Suprafețele monitorizate din această categorie și-au păstrat nealterară valoarea de conservare datorită lipsei intervențiilor antropice de orice natură precum şi a lipsei unor perturbări naturale de amploare, de la momentul desemnării (toamna 2015).

Suprafețele nu s-au diminuat

Categoria 4 (PVRC4) – Suprafeţe forestiere care asigură servicii de mediu esenţiale în situaţii critice

PVRC 4.2 Suprafete forestiere care asigura servicii de mediu esentiale in situatii critice

Toate suprafețele incluse în aceste subcategorii și-au păstrat nealterată valoarea de conservare pentru care au fost desemnate, neexistând fenomene de alunecări de teren sau eroziune observate. Suprafețele acestor păduri au rămas nemodificate.

 Categoria 6 (PVRC 6) – Suprafeţe forestiere cu valoare esenţială pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau a unei zone

Pădurile sunt în stare bună de conservare, au consistenţă normală. În niciuna din suprafețele incluse în această categorie nu s-au înregistrat cazuri de perturbări naturale sau antropice importante. Ca atare, toate suprafețele și-au păstrat nealterată valoarea de conservare pentru care au fost desemnate. De asemenea și suprafețele acestor păduri au rămas nemodificate.

 

VRC 1.1.    păduri din rezervaţii naturale
UB /UP PVRC UA SUPR MOTIV MONIT 2018
Râşnov 1.1 61 A 19.90 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 61 B 6.40 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 61 D 5.50 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 62 A 50.60 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 62 B 26.10 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 63 A 25.20 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 63 B 62.30 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 64 A 28.00 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 64 B 23.60 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 66 A 7.40 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 68 A 23.70 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 68 B 29.70 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 68N 4.60 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 69 A 47.30 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 69 B 14.10 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 75 46.80 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 76 A 34.00 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 76 B 31.80 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 77 17.10 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 78 31.10 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 84 26.90 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 85 A 3.90 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 85 B 40.30 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 103 A 29.70 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 103 B 29.70 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 107 A 26.50 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 107 B 17.60 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 108 A 13.50 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 108 B 31.90 zona de protecţie integrală P.N. Bucegi stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.1 286 B 2.60 Rezervaţia Peştera Valea Cetăţii stare de conserv. buna; nu sunt semne de perturbari
TOTAL 757.80

 

 

VRC 1.2.    păduri care adăpostesc specii rare
UB /UP PVRC UA SUPR MOTIV MONIT 2018
Râşnov 1.2 193 A 28 exemplare de Taxus baccata specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.2 193N2 7.9 exemplare de Taxus baccata specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.2 196 A 17 exemplare de Taxus baccata specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.2 058 A 27.8 exemplare de Daphne blagayana specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.2 069 A 47.3 exemplare de Daphne blagayana specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.2 75 46.8 exemplare de Daphne blagayana specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
TOTAL 174.8

 

 

VRC         1.3.                păduri cu utilizare sezonală critică
UB /UP PVRC UA SUPR MOTIV MONIT 2018
Râşnov 1.3 56 A 4.60 loc rotit cocos de munte specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 56 B 4.30 loc rotit cocos de munte specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 56 C 1.40 loc rotit cocos de munte specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 68 B 29.70 refugiu capre negre si barloage urs specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 69 B 14.10 refugiu capre negre si barloage urs specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 75 46.80 refugiu capre negre specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 76 B 31.80 refugiu capre negre specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 106 C 16.20 refugiu capre negre specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 62 A 50.60 barloage urs specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 63 B 62.30 barloage urs specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 107 B 17.60 barloage urs specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 108 B 31.90 barloage urs specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 286 B 2.60 Pesterea Valea Cetatii – lilieci specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 1.3 120 I 4.20 Pestera Rasnoavei – lilieci specia prezenta; nu sunt semne de perturbari
TOTAL 318.1

 

VRC 3.     ecosisteme rare
UB /UP PVRC UA SUPR MOTIV MONIT 2018
Râşnov 3 062 A 50.6 B2.1. Păduri de Larix decidua ssp. carpatica de mare altitudine, din masivele: Ceahlău, Ciucaş, Bucegi şi Căpăţânii                                  D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 062 B 26.1 D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 063 A 25.2 D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 063 B 62.3 B2.1. Păduri de Larix decidua ssp. carpatica de mare altitudine, din masivele: Ceahlău, Ciucaş, Bucegi şi Căpăţânii                                  D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 064 A 28.0 D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 064 B 23.6 B2.1. Păduri de Larix decidua ssp. carpatica de mare altitudine, din masivele: Ceahlău, Ciucaş, Bucegi şi Căpăţânii                                  D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 068 A 23.7 B2.1. Păduri de Larix decidua ssp. carpatica de mare altitudine, din masivele: Ceahlău, Ciucaş, Bucegi şi Căpăţânii                                  D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 068 B 29.7 D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 068N 4.6 D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 069 A 47.3 B2.1. Păduri de Larix decidua ssp. carpatica de mare altitudine, din masivele: Ceahlău, Ciucaş, Bucegi şi Căpăţânii                                  D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 069 B 14.1 A2.1 Complexe de raristi de Picea abies   D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 73 C 0.5 B3.3 Paduri de Alnus incana de pe raurile de munte stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 074 B 6.6 D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 075 46.8 B2.1. Păduri de Larix decidua ssp. carpatica de mare altitudine, din masivele: Ceahlău, Ciucaş, Bucegi şi Căpăţânii stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 076 A 34.0 B2.1. Păduri de Larix decidua ssp. carpatica de mare altitudine, din masivele: Ceahlău, Ciucaş, Bucegi şi Căpăţânii                                  D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 076 B 31.8 A2.2. Complexe de rarişti de Larix decidua ssp. carpatica (local Picea abies) şi tufărişuri de Pinus mugo                                       D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 077 17.1 D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 078 31.1 D. Ecosisteme forestiere cu caracter primar stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 080 B 0.8 B3.3 Paduri de Alnus incana de pe raurile de munte stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 134D 0.8 B3.3 Paduri de Alnus incana de pe raurile de munte stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 188 F 0.9 B3.8 Paduri de Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus si Ulmus glabra cu Lunaria rediviva din vai inguste umede de munte stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 189 A 19.1 B3.8 Paduri de Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus si Ulmus glabra cu Lunaria rediviva din vai inguste umede de munte stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
Râşnov 3 196 A 17.0 B3.8 Paduri de Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus si Ulmus glabra cu Lunaria rediviva din vai inguste umede de munte stare de cons. f. buna; nu sunt semne de perturbari
TOTAL 541.7

 

 

VRC 4.2 a        păduri de protecţie a  solului (Păduri situate pe stâncării, grohotişuri şi pe terenuri cu pante mari )
UB /UP PVRC UA SUPR MOTIV MONIT 2018
Râşnov 4.2 a 11 C 2.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 12 B 19.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 12 D 2.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 22 F 0.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 22 G 0.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 22 H 0.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 23 D 1.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 23 E 14.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 24 A 3.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 24 C 1.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 24 D 1.4 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 24 E 2.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 26 A 3.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 28 C 1.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 29 C 2.4 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 30 E 2.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 31 E 1.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 33 E 3.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 37 3.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 41 A 6.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 55 C 5.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 58 B 2.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 59 C 3.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 60 C 1.4 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 61 B 6.4 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 61 D 5.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 67 B 0.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 73 D 0.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 74 B 6.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 74 D 1.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 90 35.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 103 A 29.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 104 A 13.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 105 C 17.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 105 D 2.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 120 B 5.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 121 B 2.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 122 B 3.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 131 A 2.3 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 132 C 2.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 184 D 8.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 184 E 9.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 187 C 6.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 188 B 1.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 188 E 1.3 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 188 F 0.9 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 188 G 1.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 189 A 19.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190 A 2.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190 B 0.9 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190 C 1.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190 D 0.9 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190 E 1.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190 F 1.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190 G 0.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190 H 4.4 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 191 A 17.9 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 191 B 3.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 193 A 28.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 196 A 17.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 197 A 33.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 197 B 1.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 227 A 8.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 228 A 27.9 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 228 C 0.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 234 A 7.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 234 B 6.3 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 234 C 9.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 238 A 0.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 238 B 18.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 238 D 5.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 255 22.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 256 7.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 261 9.0 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 264 37.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 266 A 8.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 280 G 0.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 281 B 1.3 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 283 B 8.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 285 D 1.2 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 285 H 2.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 286 B 2.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 287 B 3.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 287 F 1.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 288 B 1.9 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 289 A 9.3 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 289 B 8.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 291 I 1.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 292 C 11.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 293 A 4.5 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 294 A 9.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 800 A 18.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 880 B 19.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 893 C 0.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 68N 4.60 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 122N 0.60 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 132N1 0.20 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 132N2 0.20 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 190N 29.00 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 191N 23.50 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 193N1 9.60 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 193N2 7.90 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 196N 3.60 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 228N 1.20 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 880N 0.80 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 62 A 50.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 62 B 26.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 63 B 62.3 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 64 B 23.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 68 A 23.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 68 B 29.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 69 A 47.3 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 69 B 14.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 75 46.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 76 B 31.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 76 A 34 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 77 17.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 78 31.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 84 26.9 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 85 B 40.3 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 103 B 29.7 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 107 B 17.6 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 108 B 31.9 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 280 A 3.1 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
Râşnov 4.2 a 280 I 0.8 controlul eroziunii stare f. buna; consist normala; nu sunt semne de degradare
TOTAL 1329.6
VRC 6    Păduri critice pentru identitatea culturală a comunităţii locale
UB /UP PVRC UA SUPR MOTIV MONIT 2018
Râşnov 6 280 A 3.1 Cetate Rasnov stare f. buna;  nu sunt semne de degradare
Râşnov 6 280 B 2.3 Cetate Rasnov stare f. buna;  nu sunt semne de degradare
Râşnov 6 280 I 0.8 Cetate Rasnov stare f. buna;  nu sunt semne de degradare
Râşnov 6 290 A 12.5 Schleif stare f. buna;  nu sunt semne de degradare
Râşnov 6 132 C 2.8 Bisericuta Paganilor stare f. buna;  nu sunt semne de degradare
TOTAL 21.5

 

Monitorizarea populațiilor de animale sălbatice, pești și a calității apelor

 

Având în vedere datele obținute din evaluarea anuala a efectivelor de animale sălbatice (în special specii protejate – cocoş de munte, lup, urs, râs, pisica salbatica) de pe Fondul Cinegetic 26 Rasnov (efectuate de personalul de specialitate din cadrul ocolului silvic) şi observaţiile personalului de teren (pe suprafeţele din afara fondului cinegetic 26 Rasnov) populațiile principalelor specii de animale sălbatice cum sunt capra neagră, cerbul, căpriorul, ursul, lupul, râsul, cocoșul de munte, pisica sălbatică, mistrețul precum și alte specii de interes cinegetic și numai, sunt stabile sau în unele cazuri numărul de exemplare depășește optimul ecologic.

 

TABEL EFECTIVE OPTIME SI EVALUATE IN ANII 2014 – 2018

 

Nr. Specia Efec- 2014 – 2017 Efective evaluate în anul [buc]
crt. de tive 2014 2015 2016 2017 2018
vânat optime Total Total Total Total Din care
[buc] Total Masculi Femele,
tineret
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cerb comun 60 63 65 66 65 61 21 40
2 Căprior 65 75 77 77 76 72 22 50
3 Mistreţ 35 58 65 96 98 98
4 Iepure 25 30 31 52 50 63
5 Potârniche 30 30 30 35 38 39
6 Cocoş de munte 10 12 14 12 13 11
7 Viezure x 5 5 7 13 13
8 Vulpe x 20 24 40 50 50
9 Jder de copac x 10 10 11 9 9
10 Dihor x 10 10 9 10 11
11 Nevastuica x 10 10 10 11 11
12 Hermelina x 20 20 20 19 18
13 Urs 48 51 52 53 54 52 18 34
14 Ras 2 7 9 8 9 10 7 10
15 Lup 2 9 10 10 12 9 7 2
16 Pisica salbatica 8 11 14 15 14 13 9 4

Din acest motiv, considerăm că managementul forestier şi cinegetic practicat de O.S. AL ORASULUI RASNOV  R.A. asigură condiţii optime de habitat speciilor de faună prezente în fondul forestier proprietate publică a Orasului Rasnov.

Monitorizarea populațiilor de animale sălbatice situate in afara Fondului cinegetic 26 Rasnov dar in fondul forestier administrat de O.S. al Orasului Rasnov RA se realizează cu sprijinul RTPL Bucegi-Piatra Craiului RA (gestionarul Fondului cinegetic 27 Bran-Simon)  şi Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere (Universitatea Transilvania din Braşov) .

De asemenea nu s-au înregistrat fenomene de degradare a calității apelor care să genereze efecte negative asupra populaţiilor speciilor acvatice.  Drept consecinta pe suprafata fondului cinegetic se gasesc mai multe pastravarii care pot functiona tocmai datorita calitatii apei.