CODUL DE CONDUITA AL OCOLULUI SILVIC AL ORASULUI RASNOV

Anunturi, Diverse

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE SI PRINCIPII GENERALE

     Art.1

Prezentul Cod etic este un document al Ocolului Silvic al orasului Rasnov care are la baza prevederile Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice si Codul Muncii.

    Art.2 Domeniul de aplicare

(1) Codul de conduita al personalului din Ocolul Silvic al orasului Rasnov R.A., denumit in continuare cod de conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a personalului contractual si al administratorilor.

(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru personalul contractual care este salarizat de Ocolul Silvic al orasului Rasnov, incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2011 – Codul muncii, cu modificarile ulterioare precum si pentru administratorii OS Rasnov RA.

   Art.3 Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului, o buna administrare in realizarea interesului public, eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica, reglementarea activitatii personalului cu contract individual de munca si administratori si de a intari disciplina si consolida prestigiul Ocolului Silvic al orasului Rasnov, prin:

 1. a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului Ocolului Silvic si al personalului contractual si administratori.
 2. b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte din partea personalului contractual in exercitarea functiei;
 3. c) crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si personalul contractual si administratori pe de o parte, si intre cetateni si autoritatile administratiei publice, pe de alta parte.

 Art.4 Principii generale

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele:

 1. a) prioritatea interesului public – principiu conform caruia personalul contractual si administratorii au  indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;
 2. b) asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata Ocolului Silvic Rasnov – principiu conform caruia personalul contractual si administratorii au  indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
 3. c) profesionalismul – principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
 4. d) impartialitatea si nediscriminarea – principiu conform caruia angajatii si administratorii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;
 5. e) integritatea morala – principiu conform caruia angajatilor si membrilor Consiliului de Administratie le este interzis sa solicate sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. f) libertatea gandirii si a exprimarii – principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 7. g) cinstea si corectitudinea – principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul contractual si membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu;
 8. h) deschiderea si transparenta – principiu conform caruia activitatile desfasurate de angajati si membrii CA in exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

CAPITOLUL II

TERMENI

    Art.5 Termeni

In intelesul prezentului cod, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. personal contractual ori angajat contractual – persoana numita intr-o functie in autoritatile si institutiile publice in conditiile Legii nr. 53, actualizata prin Legea 40/2011;
 2. administratori – membrii alesi in Consiliul de Administratie al OS Rasnov;
 3. c) functie – ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau Ocolul Silvic, in temeiul legii, in fisa postului;
 4. d) interes public – acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor;
 5. e) interes personal – orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii atributiilor functiei:
 6. f) conflict de interese – acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute;
 7. g) informatie de interes public – orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile Ocolului Silvic al orasului Rasnov;
 8. h) informatie cu privire la date personale – orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila.
 9. i) avertizare in interes public inseamna sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;
 10. j) avertizor inseamna persoana care face o sesizare potrivit lit. a) si care este incadrata in una dintre autoritatile publice, institutiile publice sau in celelalte unitati prevazute la Art. 2;
 11. k) comisie de disciplina inseamna orice organ insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice ;
 12. l) avertizare in interes public – sesizare facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta

 Art.6.

Prevederile prezentului Cod de conduita se aplica angajatilor Ocolului Silvic atat in sediu cat si in punctele de lucru precum si administratorilor OS Rasnov.

CAPITOLUL. III

NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL SI AL ADMINISTRATORILOR

     Art. 7 Asigurarea unui serviciu de calitate

(1) Personalul contractual si administratorii  au  obligatia de a asigura un serviciu de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor Ocolului Silvic, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.

(2) In exercitarea functiei personalul contractual si administratorii  au  obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea Ocolului Silvic.

Art. 8 Respectarea Constitutiei si a legilor

(1) Angajatii si administratorii  au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. Necunoasterea sau neintelegerea lor nu exonereaza de raspundere

(2) Personalul contractual si administratorii  trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.

Art.9 Loialitatea fata de institutie

(1) Personalul contractual si administratorii  au  obligatia de a apara cu loialitate prestigiul Ocolului Silvic, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.

(2) Angajatilor contractuali si administratorilor  le este interzis:

 1. a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Ocolului Silvic, cu politicile si strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care Ocolul Silvic are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;
 3. c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
 4. d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Ocolului Silvic ori ale unor functionari sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
 5. e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau Ocolului Silvic .

f)-sa accepte pentru ei sau pentru altii in considerarea situatiei lor oficiale daruri sau alte avantaje sau sa determine sa li se promita asemenea avantaje;

g)-sa primeasca cereri a caror rezolvare nu este de competenta lor si care nu le sunt repartizate de sefii lor ierarhici, ori sa intervina pentru solutionarea unor cereri ;

h)-sa se prezinte la serviciu in tinuta necorespunzatoare sau sub influenta alcolului precum si consumarea de alcool in timpul programului de lucru ;

i)-sa paraseasca locul de munca in timpul programului de lucru fara o aprobare prealabila (biletul de voie) ;

j)-sa manifeste lipsa de respect  fata de sefii ierarhici si fata de colegi. In relatiile cu publicul, personalul cu contract individual de munca trebuie sa fie calmi, amabili, concisi, demni. Le sunt interzise provocarea de certuri, sa profereze injurii sau sa se manifeste violent fata de public ;

k)-sa instraineze bunuri date in folosinta sau pastrare – inclusiv acte, documentatii etc.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.

(4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.

Art.10 Obligatii

In calitatea lor de angajati si de administratori  ai Ocolului Silvic al orasului Rasnov, personalul cu contract individual de munca are urmatoarele obligatii :

– sa-si indeplineasca indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapte care ar putea sa aduca un prejudiciu Ocolului Silvic si imaginii acestuia.

-sa duca la indeplinire indiferent de functia pe care o ocupa, in termen si in mod corect sarcinile incredintate prin fisa postului si cele dispuse de sefii ierarhici, cu exceptia cazurilor cind acestea sunt ilegale, le considera o forma de incalcare a demnitatii personale ori de natura sa prejudicieze un interes public sau sa lezeze drepturile ori libertatile fundamentale ale unei persoane. In aceasta situatie salariatul are obligatia sa faca cunoscut in scris conducerii Ocolului Silvic motivul refuzului sau de a duce la indeplinire sarcinile incredintate

Art.11 Protectia personalului contractual si a altor categorii de personal

(1) In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:

 1. a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, in conditiile Art. 4 lit. h) din Legea nr.571/2001, pana la proba contrara;
 2. b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul Ocolului Silvic Rasnov au obligatia de a invita si un reprezentant al sindicatului.

(2) In situatia in care cel reclamat prin avertizare este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.

Art.12 Drepturi

In calitatea lor de angajati ai Ocolului Silvic Rasnov personalul cu contract individual de munca beneficiaza de drepturi salariale, concedii precum si alte drepturi, conform legislatiei in vigoare .De aceste drepturi beneficiaza si administratorii OS Rasnov.

 Art.13 Raspunderea

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual si al administratorilor, in conditiile legii.

(2) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori se constata ca acestia au savirsit o abatere disciplinara.

(3) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune  savirsita cu vinovatie  de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern sau contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile legale.

(4) Sanctiunile disciplinare se aplica dupa caz, personalului cu contract individual de munca, in raport cu gravitatea faptei, Codului Muncii, amenzile disciplinare fiind interzise.

(5)In toate cazurile sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea prealabila a faptei ce constituie abatere, declaratie scrisa a angajatului si verificarea sustinerilor facute de acesta in apararea sa.

(6) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.

(7) Personalul contractual si administratorii  raspund  patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.14

Stabilirea masurilor privind conditiile de munca, sanatate si securitatea muncii personalului cu contract individual de munca si al administratorilor  in timpul exercitarii atributiilor lor si eficientizarea activitatii la nivelul Ocolului Silvic al orasului Rasnov are la baza si propunerile personalului.

 Art.15 Libertatea opiniilor

(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii si administratorii  au obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor Ocolului Silvic in care isi desfasoara activitatea.

(2) In activitatea lor angajatii si administratorii  au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale.

(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

    Art.16 Activitatea publica

(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de Seful Ocolului Silvic, in conditiile legii.

(2) Angajatii si administratorii  desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat ;

(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al Ocolului Silvic in cadrul careia isi desfasoara activitatea.

Art.17 Activitatea politica

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

 1. a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
 3. c) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
 4. d) sa afiseze in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

Art.18 Folosirea imaginii proprii

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual si administratorii  au  obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

Art.19 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

(1) In relatiile cu personalul contractual din cadrul Ocolului Silvic in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii si administratorii  sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.

(2) Personalul contractual si administratorii  au  obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul Ocolului Silvic, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

 1. a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
 3. c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual si administratorii  au  obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin:

 1. a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
 2. b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.

Art.20 Conduita in cadrul relatiilor internationale

(1) Personalul contractual si administratorii  care reprezinta Ocolul Silvic in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau Ocolului Silvic pe care il reprezinta.

(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii si administratorii  au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

(3) In deplasarile in afara tarii, personalul contractual si administratorii sunt  obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.

Art.21 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor

Angajatii si administratorii  nu trebuie sa solicate ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

Art.22 Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) In procesul de luare a deciziilor angajatii si administratorii  au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercate capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

(2) Angajatii si administratorii  au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre Ocolul Silvic, de catre alti functionari, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

Art.23 Obiectivitate in evaluare

(1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.

(2) Personalul de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

(3) Personalul contractual de conducere si administratorii  au  obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile enuntate anterior.

Art.24 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

(1) Personalul angajat si administratorii  au  obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul angajat si administratorii  nu pot  urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajatii si administratorii  au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul Ocolului Silvic sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.

(4) Angajatii au obligatia de a nu impune altor angajati sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art.25 Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul angajat si administratorii  sunt  obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

(2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand Ocolului Silvic numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

(3) Personalul angajat si administratorii  trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalului angajat care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica Ocolului Silvic pentru realizarea acestora.

 Art.26 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

(1) Orice angajat sau administrator   poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
 2. b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;
 3. c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

(3) Angajatilor contractuali si administratorii  le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

CAPITOLUL IV

ALTE DISPOZITII APLICABILE PERSONALULUI CONTRACTUAL

 Art. 27 Obligatii aplicabile personalului contractual:

 1. a) sunt obligati ca periodic sa participe la cursurile de instruire privind securitatea si igiena in munca.
 2. b) sa respecte programul de lucru si sa semneze condica de prezenta la inceputul si sfirsitul acestuia ;
 3. c) in caz de neprezentare la munca pe motiv de boala sau alte situatii deosebite, sa anunte angajatorul in cel mai scurt timp posibil, in caz contrar va suporta rigorile legii ;
 4. d) ramanerea peste program in Ocolul Silvic este posibila numai cu acordul sau la solicitarea sefului ierarhic.
 5. e) pentru desfasurarea unor activitati de serviciu in afara programului de lucru seful ierarhic are obligatia de a intocmi un referat de necesitate, note care se centralizeaza la nivelul compartimentului Resurse umane ;
 6. f) sa raspunda rechemarilor din concediu facute in conditiile legii ;
 7. g) sa aduca la cunostinta compartimentului resurse-umane orice modificare intervenita in starea civila, studii, situatie militara, numar de copii, domiciliu etc ;
 8. g) personalul cu contract individual de munca in timpul programului de lucru vor purta ecusonul pentru identificare.

Art.28

Activitatea in cadrul Ocolului Silvic al orasului Rasnov R.A. se desfasoara dupa urmatorul program :

Luni – joi :   08.00 – 16.30

Vineri : 08.00 – 14.00, institutia pastrindu-si dreptul de a modifica acest orar in functie de situatiile de ordin legislativ, social, climatic, etc. intervenite.

Salariatii Ocolului Silvic au dreptul la efectuarea zilelor libere prevazute de legislatia in vigoare, cu ocazia sarbatorilor nationale, religioase sau pentru evenimente in familie, precum si a concediilor legale.

Plata zilelor neefectuate de concediu de odihna este permisa numai in situatia incetarii contractului de munca, sau raportului de munca dupa caz.

CAPITOLUL V

 SANCTIUNI

Art. 29

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine sanctionarea salariatilor in conformitate cu prevederile Codului Muncii, prevederile avand caracter obligatoriu.

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului Cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a salariatilor si al administratorilor, in conditiile legii.

(2) Comisiile de disciplina au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii.

(3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.

(4) Personalul contractual si administratorii  raspund potrivit legii in cazurile in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, creeaza prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Art.30 Asigurarea publicitatii

Pentru informarea salariatilor conducerea Ocolului Silvic al orasului Rasnov are obligatia de a asigura publicitatea si de a afisa codul de conduita la sediu, intr-un loc vizibil si pe pagina de internet a OS Rasnov.

Art.31

La data intrarii in vigoare a prezentului Cod de conduita orice prevedere contrara se abroga.

Art.32

Prin grija compartimentului Resurse Umane continutul acestuia va fi adus la cunostinta intreg personalului si afisat la loc vizibil.

Art.33

Prevederile Codului de conduita se completeaza cu prevederile Codului Muncii, , ale Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata, precum si a altor acte normative, si poate fi modificat in functie de situatiile ivite in practica, sau conform modificarilor legislative, prin hotarare a Consiliului de Administratie.