Prestări servicii exploatări forestiere

Fond Forestier

Ocolul silvic al orasului Rasnov RA organizeaza licitatii pentru servicii de exploatari forestiere in conformitate cu OUG 34/2006 cu modificarile si copletarile ulterioare si cu respectarea prevederilor REGULAMENTULUI privind atribuirea contractelor de achizitie de servicii prevazute in anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006 si a NORMELOR de aplicare a Regulamentului privind atribuirea contractelor de achizitie de servicii prevazute in anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006.

Aceste doua documente sunt prezentate la pagina http://www.osrasnov.ro/2011/04/legislatie/

 

DATA LICITATIEIPartidaUP/UBu.a.Felul taieriiVolum brut
- mc-
Valoare estimata
- RON-
Tip prestatie serviciiAtribuire
23.05.2016766 Rasnov186A, 187ABACC I26416143.60D.A.F.
23.05.2016767Rasnov100A, 101, 105AE, 92, 93AC, 95CIG25515542.25D.A.F.
23.05.2016768Rasnov100B, 105B, 106BE, 95ABDACC I48630200.04D.A.F.
23.05.2016769Rasnov282%Rar21411988.28D.A.F.

 

Caietul de sarcini pentru licitatiile de prestatii servicii de exploatare este urmatorul:

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA

Cod CPV : 77211100

Anexa 2B a OUG 34/2006

Intocmit: Ing. Bogdan Costescu

 

 

 

 

 

 

 

I. Autoritatea  contractanta

Denumire: OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV  R.A
Adresa:str. Republici, nr. 13, jud. Braşov.

 

Localitate: Râşnov Cod postal: 505400 Tara: Romania
Persoana de contact:

ing.Bogdan Costescu

Tel.  0268231281
Clarificari de ordin tehnic si de executie se pot obtine de la persoana de contact, de luni pana joi intre orele 9:00 – 16:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00
e-mail:  office@osrasnov.ro Fax:  0268230095
Adresa de internet: www. osrasnov.ro
Adresa autoritatii contractante: Râşnov, str. Republici, nr. 13, jud. Braşov.

 

II. Achizitia este rezervata atelierelor protejate sau a caror indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajate protejata

□ DA                                                       ■ NU

 

III. Legislatia si procedura de atribuire aplicata :

a) Licitaţia se organizează şi se desfaşoară în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG. nr.34/ 2006 si a Regulamentului propriu  de servicii din Anexa 2B.

b) În afara actelor normative precizate la punctul a) este obligatorie şi respectarea de către părţile contractante a tuturor celorlalte reglementări legale referitoare la verificarea şi recoltarea masei lemnoase dintre care menţionăm pe cele mai importante :

-,,Normele privind stabilirea termenelor, modalităţilor, şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier national ” aprobate prin ordinul MADR  nr.606/2008

– Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic.

– Hotărârea guvernului nr.85/29.01.2004 privind aprobarea ,,Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică”, modificat şi completat prin H.G. nr.1174/06.09.2006.

c) Alte precizări :

– masa lemnoasă pe picior furnizată în baza contractului şi prezentată de către achizitor în fişa tehnico-economică este cuantificată prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatării aprobată prin Ordinul MS nr. 258/1986.

– recepţia masei lemnoase la drum auto furnizată în baza contractului se face conform Normativului nr.4,, Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării”,cap.5.1.6. aprobate prin O.M nr.1651/2000.

– predarea spre exploatare şi exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu ordinul MADR nr.606/2008 şi  cu prevederile Ordinului MAAP nr.391/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

–  recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind certificarea FSC a ocolului, a normelor privind protecţia mediului – Legea nr.265/2006, a normelor privind protecţia muncii – Legea nr.319/2006 şi a normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006, a normelor privind acordarea echipamentului de protecţie (H.G.1048/2006 si 1146/2006), a prevederilor din normele de prevenire şi stingere a incendiilor în fond forestier  O.M.A.P.P.M nr.1654/2000 – Normele tehnice de stingere a incendiilor din păduri, Legea 307/2006, O.M.I.1475/2006 -Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure, O.M.I. 163/2007 – Normele generale de apărare împotriva incendiilor, precum şi a altor acte normative prevăzute în legislaţia în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

 

Procedura aplicata : Licitatie deschisa

 

IV. Criterii de atribuire:

Cel mai mic pret exprimat in lei/mc fara TVA.

 

V. Locul prestarii serviciilor :

Fondul forestier administrat de OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV  R.A.

 

VI. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate :

Servicii de exploatare masa lemnoasa.

Cod CPV : 77211100

 

VII. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate:

Conform tabelului de mai sus.

 

VIII. Achizitionarea unor servicii similare :

Se va face prin organizarea altor proceduri de achizitie.

 

IX. Impartire in loturi:

Da, fiecare ofertant poate depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

 

X. Termenul de finalizare sau durata contractului :

Conform esalonarii spre exploatare a partizii.

 

XI. Oferte alternative :

□ DA                                                       ■ NU

 

XII. Denumirea , adresa, numarul de telefon si fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire :

Adresa : Râşnov, str. Republici, nr. 13, jud. Braşov

Nr. de telefon : 0268231281 ;

Nr. de fax : 0268475678 ;

 

XIII. Costul documentatiei de atribuire :

Documentatia de atribuire este gratuita. In cazul transmiterii prin posta sau curier se plateste c-valoarea acestuia.

 

XIV. a) Termenul limita de primire a ofertelor :  data :conf anuntului de pe sitele ocolului,  ora 12:00 .

b) Adresa la care se transmit ofertele : Râşnov, str. Republici, nr. 13, jud. Braşov;

c) Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana.

d) Alte precizari: Oferta se va depune la sediul OCOLULUI SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV  R.A in plic inchis si sigilat.

e) Modul de prezentare al ofertei:

Ofertantul trebuie să prezinte cate un exemplar al documentelor de calificare în original şi copie introduse in cate un plic sigilat. Pe plicuri se va nota « ORIGINAL », respectiv « COPIE ». În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie, va prevala originalul.

Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă.

Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu inscripţia :

SC ………

OFERTA PENTRU LICITATIA DE PRESTARI SERVICII EXPLOATARE MASA LEMNOASA

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  ………… ,  ora 12:30 “

şi va fi însoţit de următoarele documente:

–  adresa de înaintare ce se va înregistra la ocolul silvic ;

–  împuternicire scrisă din partea ofertantului, pentru persona /persoanele desemnate să participe la procedura de achiziţie (daca este cazul).

Menţionăm că ofertele  depuse după data şi ora precizate la punctul XIV subpunctul a) sunt declarate întârziate şi nu pot participa la licitatie,  returnandu-se nedeschise.

f) Modificarea sau retragerea ofertei. Ofertantul îşi poate modifica sau retrage oferta depusă cu condiţia ca cererea acestuia să fie depusă în scris, înainte de expirarea termenului de depunere. Cererea de modificare sau retragere se poate face şi prin fax, cu condiţia ca ea să fie urmată de o confirmare semnată, care să nu depăşească termenul de depunere a ofertei. Nici o ofertă nu poate fi modificată sau retrasă după expirarea datei de depunere a ofertelor.

Ofertele pentru care s-au trimis notificări de retragere până la data limită de depunere a ofertelor se vor înapoia Ofertanţilor nedeschise.

Modificările se pot transmite înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în aceleaşi condiţii ca şi oferta iniţială, cu deosebirea că pe plicul exterior se va specifica în plus “Modificare”.

 

XV. Data, ora si adresa deschiderii ofertelor :

Ofertele se deschid la data  precizata in tabelul atasat pe sitele ocolului la ora 12:30 , la sediul OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV  R.A.

 

XVI. Garantii solicitate :

Garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului. Se constituie din prima plata a beneficiarului catre prestator si ramane la dispozitia ocolului silvic pana la reprimirea parchetelor pentru a fi folosita in cazul in care se aduc prejudicii fondului forestier.

 

XVII. Modalitati de plata :

Se va plati din fonduri proprii pe baza receptiilor de masa lemnoasa .

 

XVIII. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operator economici carora li s-a atribuit contractul :

Asociere conf. art. 44 din OUG nr. 34/2006.

 

XIX. Criterii de calificare :

Ofertanţi sunt admişi să participe la licitaţie în condiţiile în care sunt declaraţi calificaţi de către comisia de evaluare, în baza următoarelor documente obligatorii:

  • Documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului, respectiv:

–  declaraţia privind eligibilitatea ;

–    declaraţia privind încadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din O.U.G.34/2006;

–    declaraţia privind calitatea de participant la procedură.

  • Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale :

-informatii generale ale operatorului economic: denumire ,sediu ,adresa, telefon, fax, e-mail şi altele asemenea;

-copie după Actul Constitutiv al firmei şi Certificatul de Înregistrare;

-copie după certificatul de atestare pentru exloatare forestieră, valabil;

-copie după cazierul tehnic de exploatare forestieră;

-certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului;

– certificate de atestare fiscala din care sa reiasa ca nu au datorii la bugetul  general consolidat;

– lista cu personalul angajat al firmei care va lucra efectiv in parchet (listat din aplicatia Revisal);

– copie dupa documentele de calificare profesionala pentru fasonatorii mecanici si conducatorii de utilaje;

– copie dupa documente relevante privind dotarea cu echipament de protectia muncii a personalului care desfasoara activitatea de exploatare.

  • Formularul de ofertă:  – formular pus la dispoziţie de către ocolul silvic însoţit de anexa cu preţul pentru fiecare partidă ofertată în parte.
  • Criterii de calificare privind situaţia economică, financiară, profesională a operatorilor economici:

– Nu se admit la licitatie agenti care au datorii fata de OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV  R.A

 

XIX. Solutionarea contestaţiilor : contestaţiile se vor depune şi se vor soluţiona potrivit prevederilor Cap. IX – SECTIUNEA 1 “Soluţionarea contestaţiilor” din OUG 34/2006, art.255 – 2562. Pentru soluţionarea contestaţiilor partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţei de judecată din raza teritorială a autorităţii contractante, respectiv Judecătoria Braşov.

Contestatorul are obligaţia de a informa autoritatea contractantă despre declanşarea procedurilor de contestare a licitaţiei.

Contestaţia poate fi depusă în cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinţă de către contestator despre un act al autorităţii contractante pe care îl consideră nelegal.

Lipsa din cadrul ofertei a unui  document are ca efect descalificarea ofertantului respectiv.

 

XX. Alte informatii : Toti operatorii economici care vor participa la licitatie vor respecta prevederile Regulamentului 995/2010 emis de Parlamentul European si de Comisiei de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn.

Contractele se semneaza in termen de maxim 10 zile de la transmiterea anunturilor de atribuire a contractului. In cazul in care un ofertant nu semneaza contractul/contractele in termenul de mai sus, oferta se declara neconforma si autoritatea contractanta are dreptul de a declara castigatoare oferta clasata pe locul II.

Prin depunerea ofertei operatorii economici se obliga la respectarea cerintelor privind certificarea FSC ®     a fondului forestier administrat de Ocolul silvic al Orasului Rasnov RA.

Tags: