Masă lemnoasă pe picior

Fond Forestier

Ocolul silvic al orasului Rasnov RA scoate la licitatie masa lemnoasa pe picior  in conformitate cu prevederile HG 85/2004 cu completarile si modificarile ulterioare.

 

PartFel taiere
Nat prod
Volum
Brut
Pret
Pornire (lei/mc)
GarantieAtribuire

CAIET DE SARCINI

 

1. ÎN CONTRACTUL CADRU URMĂTORI TERMENI VOR FI INTERPRETAŢI ASTFEL:

1.1. Contract – actul juridic care prezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între un ocol silvic în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior şi o societate comercială în calitate de cumpărător.

1.2. Ocolul Silvic – regie autonomă locală cu personalitate juridică.

1.3. Vânzător şi cumpărător – părţile contractante, astfel sunt acestea denumite în prezentul contract.

1.4. Preţul contractului – preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior activitate tehnic – economică şi organizatorică prin care, anticipat recoltări, se evaluează cantitativ, calitativ şi valoric produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.

1.6. Masa lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, cracilor şi cojii) a arborilor nedoborâţi inclus în actele de punere în valoare.

1.7. Recepţia masei lemnoase pe picior activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezenţa vânzătorului verifică prevederile actului de punere în valoare.

1.8. Exploatarea masei lemnoase ansamblu de activităţii cu caracter tehnic şi economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obţinută din păduri, prin aplicarea de tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.

1.9. Eşalonarea tăierilor – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfăşurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.

1.10. Postaţa – porţiune de arboret delimitate în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico – economice în derularea contractului.

1.11. Reprimirea parchetului – acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a stării vegetaţiei forestiere şi a solului din suprafaţa parchetului la terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată în scopul preluării  suprafeţei parchetului în gestiune exclusivă a administratorului legal.

1.12. Prejudiciu – vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare sau a seminţişului utilizabil.

1.13. Accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe reţeaua din aval de la drumul public până la km 0 şi pe întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet).

1.14. Forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau din vina acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea, şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii, sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei legi speciale, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care fără a crea o imposibilitate de executare, face extreme de costisitoare executarea obligaţilor uneia din părţi.

1.15. Zi – zi calendaristică.

1.16. Luna – luna calendaristică.

2. REGLEMENTĂRI ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR.

2.1. . Masa lemnoasă pe picior, scoasa la prezenta licitatie, trebuie obligatoriu verificata din punct de vedere calitativ si cantitativ de catre agentul economic.

Deasemenea, se poate reverifica parchetul de catre agentul economic ce l-a adjudecat, dar inainte de semnarea contractului.Orice neconcordanta, ce nu se incadreaza in tolerantele admise,  se va sesiza in scris catre Ocolul Silvic al Orasului Rasnov R.A., in maxim 5 zile de la adjudecare.

Ocolul Silvic al Orasului Rasnov R.A. va lamuri neconcordantele lund masurile legale ce se impugn maxim 5 zile de la data sesizarii .

2.2. Masa lemnoasă pe picior furnizată în baza contractului şi prezentată de către vânzător în fişa tehnico-economică este cuantificată prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializări aprobate  prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1651/2000.

2.3. Recepţia masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se face conform Normativului 4 din “Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializări“ aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1651/2000.

2.4. Vânzarea se face cu respectarea prevederilor “Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică către agenţi economici“ aprobat prin H.G. nr. 85/2004.

2.5. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu “Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos “ aprobate prin Ordinul M.A.D.R. nr. 606/2008.

2.6. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu “Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos “ aprobate prin Ordinul M.A.D.R. nr. 606/2008.

2.7. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor “Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund “ aprobate prin H.G. nr. 996/2008, cu modificarile ulterioare.

2.8. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecţia mediului – Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005, a normelor privind protecţia securităţii şi sănătăţii în muncă – Legea nr. 319/2006 a prevederilor Ordinului nr. 551/2006 al M.A.P.D.R., precum şi a altor acte normative prevăzute în legislaţia în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea masei lemnoase, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predare pe bază de process – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic şi persoana cu pregatire de specialitate, angajata cu contract, in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare.

3.2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face având la bază prevederile autorizaţiei de exploatare, a actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către şeful ocolului silvic.

3.4. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizaţie de exploatare, proces – verbal de predare-primire spre exploatare, precum şi înainte şi după termenele prevăzute în aceste documente.

3.5.  Autorizaţia de exploatare se va elibera de către ocolul silvic şi se va ridica de către delegatul împuternicit al cumpărătorului la termenul prevăzut în contract, iar predarea spre exploatare a parchetului se face de catre delegatul ocolului silvic, in prezenta padurarului titular al cantonului silvic, catre  catre persoana cu pregatire de specialitate, angajata cu contract, in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare.

3.6. În procesul-verbal de predare – primire a parchetului, în afara datelor prevăzute în formularul tip, se vor menţiona în mod expres numărul ciocanelor de marcat şi vopseaua folosită la marcarea arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafaţa parchetului contractat există şi arbori marcaţi anterior (partizii de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor atenţiona maiştrii de parchet şi muncitorii asupra prezenţei acestor arbori, menţionându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor şi vopseaua cu care aceştia au fost marcaţi. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor reda arborii de limita pe specii şi diametre.

3.7. În vederea protejării regenerărilor naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice.

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted;

c) este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit sau netratat; cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca acesta să nu depăşească o periodă de maximum 30 de zile;

d) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;

e) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

f) executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;

g) doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcaţi;

h) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;

i) arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;

j) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;

k) tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;

l) dacă prin doborârea arborilor autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi – rupţi, dezrădăcinaţi – arbori nemarcaţi, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea şi marcarea arborilor prejudiciaţi se pot face şi fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, şi se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării.

Volumul arborilor prejudiciaţi se determină prin inventariere cu stabilirea volumului prin intocmirea unui A.P.V.. În cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea prejudiciilor se calculează pe baza preţului unitar din contract.

Volumul total al arborilor prejudiciaţi va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica “lucrări executate” şi va fi evidenţiat distinct în evidenţele financiar contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate şi pentru arborii tăiaţi nemarcaţi, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

m) colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;

n) la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, şi prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;

o) depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;

p) lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros.

4. DOTAREA CU INSTALATII DE TRANSPORT SI SCOS APROPIAT A

PARCHETULUI

4.1. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces etc.) şi amplasarea lor în teren, se face de comun acord între cumpărător şi ocolul silvic, ţinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum şi de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate şi de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc.); la predarea parchetului, schiţa acestuia cu traseele de drum existente şi propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare.

4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos – apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepţia celor acceptate de ocol pe teren în interesul gospodăriri silvice.

4.3. La amplasarea linilor de funicular, se vor respecta următoarele reguli:

4.3.1 Lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) şi 6 m la cele cu un singur cărucior;

4.3.2. Punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;

4.3.3. arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

4.4. La executarea drumurilor de scos-apropiat, in zonele de deal si munte, se vor respecta următoarele reguli :

4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;

4.3.2. Se vor evita amplasarea drumurilor de coastă;

4.3.3. Se vor evita zonele cu panta transversală mai mare de 25°;

4.3.5. Se vor evita zonele mlăştinoase şi stâncăriile, precum şi alte ecosisteme fragile, identificate ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic;

4.3.6. Limitarea lăţimii drumului cu maximum 4 m.;

4.3.7. Consolidarea taluzului drumului;

4.3.8. Proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (cca. 12 m.) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;

4.3.9. Evitarea traversării cursurilor de apă, acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul se apă;

4.3.10. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea instalarea de tuburi de beton sau podeţe din trunchiuri de lemn;

4.3.11.Punctele de incarcare si descarcare a sarcinii trebuie sa fie amplasate in afara ochiurilor cu semintis;

4.5. Reamanajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic;

4.6. Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de 500 mp. pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente 1.000 mp în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente;

4.7. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea;

4.8. Utilizarea instalaţiilor de scos-apropiat. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

4.8.1. Verificarea corespondentei între căile de scos-apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic;

4.8.2. Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, cât şi pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea talazurilor);

4.8.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare;

4.8.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe de lemn  în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când nu oferă suficientă rezistenţă;

4.8.5. Se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere;

4.8.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, reguli de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

4.9. Pentru protecţia solului şi apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumului de tractor:

4.9.1. În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatere aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare;

4.8.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;

4.8.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren;

4.9.4. Scosul materialului lemnos se va face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;

4.9.5. Depozitarea materialelor lemnoase şi resturilor de exploatare se va face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi vâile;

4.9.6. Lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate de tractor, nu va depăşi 12 m.;

4.9.7. Corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor;

4.9.8. În perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval;

4.9.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;

4.9.10. În situaţia în care apar scurgeri de combustibil sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip care ulterior va fi adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare;

4.9.11. La intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere prin părţile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum;

4.9.12. Se va urmării degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni;

4.10. Se interzice cu desăvârşire:

4.10.1.Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren;

4.10.2. Folosirea tehnologiei tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;

4.10.3. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

4.10.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic;

4.10.5. Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine documentate şi care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe scurte, materializate în teren şi precizate de documentaţia de exploatare aprobată de şeful ocolului;

4.10.6. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci cand există pod de gheaţă;

4.10.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc;

4.10.8. Colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemons pe drum auto;

4.10.9. Circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm.;

4.10.10. Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit.

Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru şi se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. În zona parchetului agentului economic are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării.

4.11. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligaţia de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauţiunea).

4.12. La terminarea lucrărilor de exploatare:

4.12.1. Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect ordonat; se interzice lăsarea la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă resturi de exploatare, crengi de-a lungul drumului pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

4.12.2. Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate şi reparate;

4.12.3. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, agentul economic este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.) cu excepţia celor acceptate de ocolul silvic să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

4.12.4. Suprafeţele aferente instalaţiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizaţia de exploatare se reprimesc o dată cu parchetul;

4.12.5. În cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau cumpărătorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reţinute din garanţia constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului;

4.13. În situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remediere sau reparaţii se va suporta de agentul economic, aplicându-se şi amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;

4.14. Vânzătorul are în drept de a sista  exploatarea unui parchet şi (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de sarcini;

4.15. Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată vânzătorul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice celelalte reglementări legale;

4.16. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş. În asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare şi colectare, scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit de zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zapadă;

4.17. În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil disrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş, prevazută în procesul-verbal de predare-primire a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare;

4.18. Pe suprafeţe cu seminţiş prejudiciat peste limitele admise şi taluzele drumurilor existente se efectuează, dupa caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri puse la dispoziţie de cumpărător;

4.19. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.

4.20. Suprafata platformei primare se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului. Depăşirea termenului de 30 de zile se sancţionează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective

5.CURATIREA PARCHETELOR

5.1.  La terminarea exploatării, curăţarea parchetului şi a suprafeţei afectate de produse accidentale de resturi de exploatare – crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios – se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:

5.1.1.La tăierile rase în arboretele de răşinoase, în substituirirefaceri, în tăieri de transformare a păşunilor împădurite, precum şi la toate tăierile fără restricţie urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri (martoane) cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa între şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

5.1.1.2. La tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari – cel mult 10% din suprafaţa parchetului;

5.1.1.3.In parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;

5.1.1.4. La tăierile fără restricţie care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.

6.REPRIMIREA  PARCHETELOR

6.1. Anterior reprimirii parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale se întocmeşte fişa de calcul al rezultatului exploatării partizii.

6.2. Reprimirea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizaţie.

6.3. Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de şeful de ocol, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale şi a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare.

6.4. În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, în care se consemnează, dacă este cazul, şi valoarea pagubelor constatate, precum şi eventualele penalităţi. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizaţiei de exploatare.

6.5. În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare.

6.6. Exploatarea poate continua cel mult 30 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenului de exploatare. Contravaloarea penalităţilor se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condiţiile legii.

6.7. În situaţia rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, emitentul autorizatiei de exploatare  efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât şi scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale şi curăţare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizaţie, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.

6.8.  În parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămas de exploatat pentru anul de producţie următor se calculează prin diferenţă între volumul prevăzut în actul de punere în valoare şi volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

Exploatarea masei lemnoase rămase pe picior la 31 decembrie, poate continua în anul următor numai după emiterea unei noi autorizaţii de exploatare.

7. REGULI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PROTECŢIA MUNCII ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

7.1. Agenţii economici vor executa, anterior emiterii autorizaţiei de exploatere, instruirea personalului pe linie de protecţia muncii .    

7.2. Agenţii economici vor respecta, pentru fiecare partidă în parte, termenele si tehnologia de exploatare, condiţiile ce se impun pe linie PSI, NTSM şi protecţia mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor şi albiilor apelor. Cu aceasta ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalaţii de transport, amplasarea şi dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcţii temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase;

7.3.  Se vor stabili locurile şi modalităţile de depozitare şi evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse peroliere etc;

7.4. Toate deşeurile vor fi colectate în tomberoane sau containăre etanse, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se va face răspunzător agentul economic;

7.5. Cumpărătorul va respecta legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor. Pe cât posibil, acesta va angaja forţa de muncă din zona, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi şi acte doveditoare privitoare la deţinerea de către agentul economic a materialelor de protecţia muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentelor de protecţie de către angajaţi. De asemenea, agentul economic are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor;

7.6. Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor, în parchetele, suprafeţele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum şi la alte obiective care le aparţin, situate în pădure.

7.7. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei de exploatare.

7.8. În cazul în care titularii autorizaţiilor de exploatare refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

7.9. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea şi muncitorii sunt atentionaţi asupra eventualelor elemente de biodiversite existente în raza parchetului, aceştia sunt obligaţi să respecte măsurile stabilite de protecţie a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziţionate pe schiţa parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controale ce se execută şi la reprimirea parchetelor.

7.10. La autorizarea parchetului, echipa de exploatare va fi instruita de catre responsabilul desemnat de seful de ocol, in ceea ce priveste particularitatile parchetului in exploatare si a cailor de acces catre acesta.

8. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET

8.1 Cumpărătorul, ca agent ecomomic de exploatare, are obligaţia:

8.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;

8.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce le execută;

8.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incedii etc.) cade în sarcina cumpărătorului.

9. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE

9.1. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezenţa gestionarului împuternicit cu exploatarea masei lemnoase şi a delegatului cumpărătorului, în baza graficelor trimestriale stabilite de comun acord;

9.2. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, şeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunţând cu cel putin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia;

9.3. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, gestionarul de parchet şi delegatul cumpărătorului sunt obligaţi să pună la dispoziţia organelor silvice de control autorizaţia de exploatare, procesul verbal de predare-primire al parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune etc;

9.4. În cazul nerespectării delegaţiilor unităţii cumpărătorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a trimite procesul-verbal în termen de 5 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun;

9.5. La expirarea termenului pervăzut în autorizaţiile de exploatare, organele silvice, în prezenţa delagaţilor unităţii beneficiarului, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt intrunite şi respectate condiţiile din prezentul caiet de sarcini;

9.6. Masa lemnoasă neexploatată rămasă pe picior şi în faze până la sfărşitul anului, mai puţin stocurile din platforma primară, constituie resursa pentru anul de producţie următor, făcând obiectul unui act adiţional cu plata penalităţilor contractuale.

10. DISPOZIŢII FINALE

10.1. Vânzătorul isi rezerva dreptul de a respinge la preselectie agentii economici ce au doua  sau mai multe amenzi bilunare, pe linie de exploatare a masei lemnoase sau transport.

10.2. Cumpărătorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase contractate, ducând la rezilierea contractului, nu va mai fi primit la licitaţiile de masă lemnoasă pe picior organizate în cadrul resursei anului respectiv, concomitent cu pierderea garanţiei depuse conform Codului Silvic.

10.3. Odată cu plata  prezentului caiet de sarcini, cumpărătorul confirmă că a luat la cunoştinţă de obligaţiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitaţii sau negocieri directe.

10.4. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de cumpărător în 2 exemplare, din care unul pentru cumpărător şi unul pentru Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A..

 

Tags: